‘ดีพร้อม’ ยินดีกับผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 2566 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล

‘ดีพร้อม’ ยินดีกับผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 2566 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล
0 0
Read Time:8 Minute, 9 Second

ดีพร้อม ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 2566
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบที่ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากลต่อไป ดังนี้

1) ประเภทนักเรียนนักศึกษา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
รางวัลที่ 1 น.ส.ณัฐกมล เนื่องสุนันท์ โรงเรียนราชินี
รางวัลที่ 2 น.ส.นภสร ทองพนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลที่ 3 น.ส.ธวัลรัตน์ เทพทิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย
1. น.ส.ธีวรา ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. น.ส.กชกร ทะสุใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. น.ส.ศศิธร บินหมัด, น.ส.ปิยมาศ ติระพัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
1. นายธัญธร เลินไธสง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. น.ส.พิมพ์นภัส ยืนหมั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนโดย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1. น.ส.คัมภิรดา โอษธีศ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. น.ส.อาภิสรา กรีสูงเนิน, น.ส.เพชรดา กำลังศร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. น.ส.ณัฐกุล เอี่ยมมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. น.ส.รังษิญาภรน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. น.ส.ณิชา จุติวิโรจน์, น.ส.อทิตยา อัศวเจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. น.ส.พิชามณ ทัศนพงษ์, น.ส.ธัญพิชชา เลิศลักขณาวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. น.ส.ณัฐมน เลี้ยงทรัพย์, นายเจริญทรัพย์ หมัดอะดัม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2) ประเภทนักเรียน – นักศึกษา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป
รางวัลที่ 1 น.ส.จิรัชญา ศรีชะฎา, น.ส.ฐิตินันท์ สุขนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ 2 น.ส.กชกร ทะสุใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รางวัลที่ 3 น.ส.ภัทราพร หลงสมบูรณ์, น.ส.จีรวรรณ ภาษี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชมเชย
1. น.ส.อรณิชา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. น.ส.สิริรัตนา พุทธา, นายภูมิพิรัชย์ วงศาสิริโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. น.ส.สวรส อินทรักษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
1. น.ส.นันทวรรณ คมสัน, น.ส.พันพร เพ็ชรสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. น.ส.ธวัลรัตน ทิพย์ราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนโดย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1. น.ส.ญาณิศา เทพรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. น.ส.พรพิสุทธิ์ อาษากิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. น.ส.ฐิตินันท์ สุขนิล, น.ส.จิรัชญา ศรีชะฎา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. นายนวพล ลอยบัณดิษฐ, นายชานนท์ บัวขม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. น.ส.กชกร ทะสุใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6. น.ส.ศินาธาร ตราจินดา, น.ส.มณฑาทิพย์ มงคลเสถียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนรางวัลโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1. น.ส.อลิสา เกยุราพันธุ์, นายชยุต อู่ทรัพย์เจริญชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. น.ส.ธิดารัตน์ ชุมทอง, น.ส.รวิพัชร์ บุณยสิทธิ์เศวต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3) รางวัลประเภทบริษัท – หน่วยงาน และผู้ประกอบการ บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
1. นายกฤติน ลีลากฤษฎากรณ์, นายสิทธินนท์ ปัญสุวรรณวงศ์, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
นายรุ่งเรือง พระสุจริตวงศ์, นายรัฐพล กวนศรี
2. นายยุทธพิชัย พิมทุมมา,นายอกนิษฐ์ เรืองธรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
3. น.ส.เบญญาภา เลิศลีลากิจจา, นายศักดิ์พร มัธยมจันทร์ บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จำกัด
4. นายพิษณุ เพียรบุญ, น.ส.โมลิญา เนื้อนิ่มวัฒนา บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด
5. นายวิวัตรชัย สัจจาริยกุล, น.ส.ภคพร ภระมามร บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นายกุสน บินไธสงค์
6. นายยุทธพิชัย พิมทุมมา บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
7. นายยุทธพิชัย พิมทุมมา บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
8. นายสุริยา พิมพ์โคตร, น.ส.ธาวิตา รัตนัย บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
9. นายอกนิษฐ์ เรืองธรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
10. นายกฤติน ลีลากฤษฎากรณ์, นายสิทธินนท์ ปัญสุวรรณวงศ์, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
นายรุ่งเรือง พระสุจริตวงศ์, นายรัฐพล กวนศรี
11. น.ส.ภาพิมน แดงประเสริฐ บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
12. นายวันชนะ ศรีไตรรัตนะ, น.ส.กนกนาถ สถาวรานนท์ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
13. นายวิวัตรชัย สัจจาริยกุล, นายวุฒิพงษ์ หาญปาก, บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นายสันติชาติ วภักดิ์เพชร
14. น.ส.เบญญาภา เลิศลีลากิจจานายศักดิ์พร มัธยมจันทร์ บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จำกัด
15. นายวิวัตรชัย สัจจาริยกุล, นายสมควร สุขวิมลไพศาล บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นายอรุณ เสือช้อย
16. น.ส.ณัฐพร ศุภเบญจกุล, นายพงศกร พิทักษ์วศิน บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
17. น.ส.ศุภวรรณ ศุภผล บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
4) รางวัลประเภทบริษัท – หน่วยงาน และผู้ประกอบการ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป
1. นายเจษฎา น้อยเกตุ บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
2. น.ส.จิระนันท์ ณ สงขลา บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
3. นายจิรวัฒน์ อภิรัฐมงคล, นายธนากฤต ฐิติถากุล, นายกรีมล กรดแก้ว บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
4. นายจิรวัฒน์ อภิรัฐมงคล, นายธนากฤต ฐิติถากุล, นายกรีมล กรดแก้ว บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
5. นายจิรวัฒน์ อภิรัฐมงคล, นายธนากฤต ฐิติถากุล, นายกรีมล กรดแก้ว บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
6. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
7. นายณัฐพงษ์ กิ่งปรุ บริษัท พงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ จํากัด
8. นายกฤติน ลีลากฤษฎากรณ์, นายสิทธินนท์ ปัญสุวรรณวงศ์, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
นายรุ่งเรือง พระสุจริตวงศ์, นายรัฐพล กวนศรี
9. น.ส.บุษกร ฮวบแช่ม, นายสิงหราช จันทร์ยอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสวนลุงสิงห์

3. รางวัลพิเศษ การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนโดย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Student – Consumer Package (Prototype)): SC
น.ส.รังษิญาภรน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Student – Transportation Package (Prototype)): ST
น.ส.รุ่งฟ้า คำแปง, น.ส.อรกวี วิจักรชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package): CP
นายวิวัตรชัย สัจจาริยกุล, นายสมควร สุขวิมลไพศาล บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นายอรุณ เสือช้อย

4. รางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1. น.ส.ภัทราพร หลงสมบูรณ์, น.ส.จีรวรรณ ภาษี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. น.ส.สวรส อินทรักษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. นายอกนิษฐ์ เรืองธรรม บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
4. น.ส.ภาพิมน แดงประเสริฐ บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

5.รางวัลพิเศษ สำหรับประเภทนักเรียน – นักศึกษา สนับสนุนโดยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
1. นายอรุณวัชช์ สิริกุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. น.ส.กชกร ทะสุใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6.รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (Thaistar President’s Award)
นายกฤติน ลีลากฤษฎากรณ์, นายสิทธินนท์ ปัญสุวรรณวงศ์, บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
นายรุ่งเรือง พระสุจริตวงศ์, นายรัฐพล กวนศรี

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards) เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยให้ทัดเทียมการประกวดระดับสากล และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้แสดงศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box