กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส เดินหน้าขยายผล “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ร่วมกับทันตะ จุฬาฯ

กัลฟ์ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส เดินหน้าขยายผล “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ร่วมกับทันตะ จุฬาฯ
0 0
Read Time:4 Minute, 12 Second

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) สนับสนุนการปรับปรุงอาคารโครงการ ทันตกรรมปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ต่อยอดจากโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ที่ดำเนินการร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงห้องทันตกรรมสำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ นอกเหนือไปจากการปรับปรุงอาคารแล้ว GULF ยังนำกลุ่มศิลปินเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิออทิสติกไทย หรือกลุ่ม Artstory (อาร์ต สตอรี่) ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผนังห้องกิจกรรม และโถงทางเดิน ถ่ายทอดภาพวาดจากแรงบันดาลใจ หลังจากได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ของโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ทำให้บรรยากาศภายในอาคารมีชีวิตชีวา และเป็นมิตรกับเด็ก ๆ มากขึ้น ตอกย้ำพันธกิจของ GULF ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับการปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด GULF มอบงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคาร ทั้งห้องทันตกรรม 6 ห้อง ห้องกิจกรรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ รองรับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ บ้านราชาวดีหญิงและชาย โดยให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก ๆ ทั้งขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ทางกัลฟ์ได้ดำเนินโครงการทันตกกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกหน่วยให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพฟันแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในครั้งนี้ยินดีที่ได้มามีส่วนร่วมปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด ขยายความช่วยเหลือมาสู่กลุ่มเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ปากเกร็ด ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นการให้โอกาสกับเด็กและเป็นการช่วยดูแลสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า โครงการทันตกรรมปากเกร็ดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสิตหลังปริญญาที่เข้าร่วมโครงการ ลงไปปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม เมตตาธรรมในการรักษาผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งกลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญ เสริมพลังโครงการนี้ด้วยการปรับปรุงอาคารแห่งนี้ให้สวยงาม และเหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี แห่งนี้ เป็นสถานที่ดำเนินงานโครงการทันตกรรมปากเกร็ด ที่เน้นให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม. ในพื้นที่ปากเกร็ดมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงเทศบาลนครปากเกร็ด และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเดินหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมที่เท่าเทียม ซึ่งคนพิการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมในโครงการนี้ นอกจากอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมด้วย

โครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GULF และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี โดยนอกจากการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แล้ว ยังได้ต่อยอดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษ และกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box